Gyakorló Óvoda és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Értelmileg akadályozott gyermekek nevelése, fejlesztése

Intézményünk ezen tagozatára járó gyermekek lassabban és másként fejlődnek, mint ép társaik, így ideális számukra a rendelkezésükre álló két családias, tízfős csoportunk. Három éves koruktól tudjuk fogadni őket és iskolai tanulmányaik megkezdésekor, legkésőbb nyolc éves korukban búcsúzunk tőlük.

Csoportok

Csoportjainkban gyógypedagógusok és gyógypedagógiai asszisztensek látják el a nevelési-, fejlesztési-, gondozási feladatokat, figyelembe véve a gyermeki sokféleséget, az egyéni teherbíró képességeket és a speciális nevelési szükségleteket. A fejlesztést átszövi a kompetencia alapú nevelési szemlélet. A képességek fejlődésére sok gyakorlást és időt biztosítunk, következetes, módszeres, apró lépésekben történő haladás járul hozzá a sikerességhez. A speciális módszereket és terápiákat egyéni és csoportos foglalkozásokon alkalmazzuk. A fejlesztés-nevelés alapját az érzelmi biztonság képezi.

Terápiák

Anyanyelvi nevelés, környezetismeret foglalkozás, ahol cél a beszédindítás, a beszéd-megértés fejlesztése és kis lépésekben a szűk környezet megismertetése. Egyszerű versek, mesék megtanulásával együtt bővítjük az aktív és passzív szókincset, javítjuk az artikulációs készségeket.
Mozgásfejlesztés, amely kialakítja, koordinálja alap-mozgásaikat, csökkenti mozgásos ügyetlenségüket, fejleszti egyensúlyérzéküket, biztosítja a jó pszichomotoros állapotot.

Vizuomotoros fejlesztés, melynek keretében különböző technikákkal leképezzük a valóságot, így fejlesztve a gyermekek  esztétikai érzékét, felkeltve ábrázoló kedvüket, javítva a látás és mozgás összerendezését. Elősegítjük továbbá az önazonosság kialakulását a testséma fejlesztésével.

Egyéni fejlesztés, amely hatásfokozó, erősítő, támogató, kiegyenlítő tevékenység, mindig az adott gyermek  fejlettségi szintjének megfelelő  képesség fejlesztés.
Zenei nevelés, ahol ULWILA-módszerrel egyszerű népi gyerekdalokat játszanak le a gyermekek hangszerrel, színek segítségével. Ezáltal fejlődik figyelmük, ritmusérzékük, zenei hallásuk.
Festés a Waldorf óvodában „jó gyakorlat”, amely során együtt érvényesül a gyermek szabad, játékos kedve és a munkához való komoly szándéka. A kevés verbális utasítás, a környezeti elemek pontos számbavétele és összerendezése biztosítja a saját tapasztalás élményét, s ezen keresztül a kompetenciák kibontakozását.
Játékra nevelés, ahol elsajátítják a megfelelő játékhasználatot, megtapasztalják az egymás melletti és az együttes játék örömét többek között énekes-verses népi játékok játszása során.
Önkiszolgálásra nevelés, melynek célja a minél nagyobb önállóság elsajátítása a tisztálkodás, az öltözés-vetkőzés, az étkezés, az egyszerű munkavégzés, a szobatisztaságra nevelés terén.
Só-terápia, amelyben egyénileg és csoportosan vesznek részt a gyermekek a só-szobában, légzésfunkciójuk javítása érdekében.
Állatasszisztált terápia, melynek során egy terápiás kutya jelenlétével, aktivitásával biztosítjuk, hogy a gyermekek fizikai, érzelmi, szociális és kognitív funkciói javuljanak. 

Kiegészítő és egyéb terápiás ellátások szükség szerint

  • Logopédiai fejlesztés
  • "Fülemüle csoport" értelmileg akadályozott hallássérült gyermekek részére