Gyakorló Óvoda és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Beszédfogyatékos gyermekek nevelése, fejlesztése

Súlyos beszédfogyatékos, részképesség gyenge gyermekek járnak két kis létszámú óvodai csoportunkba.

A logopédiai fejlesztés hangsúlyosabb szerepet kap, mint általában az óvodákban. A logopédusok minden nap meghatározott fejlesztési rend szerint foglalkoztatják a gyermekeket. Speciális terápiákat alkalmaznak egyénileg és kiscsoportos formában. A gyakori találkozások segítik a szeretetteljes, bizalmas légkör kialakulását, ami nagyban hozzájárul a fejlesztés sikerességéhez.

A kompetencia alapú nevelési szemlélet megvalósításán túl a gyermekek életkorukhoz és egyéni nevelési igényeikhez igazodva beszédindítást, komplex logopédiai terápiát és iskolai előkészítést kaphatnak.

Csoportok

Csoportjainkban logopédusok, óvodapedagógusok és gyógypedagógiai asszisztensek látják el a nevelési-, fejlesztési-, gondozási feladatokat, figyelembe véve a gyermeki sokféleséget, az egyéni teherbíró képességeket és a speciális nevelési szükségleteket. A fejlesztést átszövi a kompetencia alapú nevelési szemlélet. A képességek fejlődésére sok gyakorlást és időt biztosítunk, következetes, módszeres, apró lépésekben történő haladás járul hozzá a sikerességhez. A speciális módszereket és terápiákat egyéni és csoportos foglalkozásokon alkalmazzuk. A fejlesztés-nevelés alapját az érzelmi biztonság képezi.

Terápiák

Mozgásfejlesztés, ami megteremti a beszédterápiához szükséges mozgásos készségek alapjait.

Anyanyelvi nevelés, verselés, mesélés, "Reggeli kör", amely a gyerekek egész napját átszövi. Segíti a szókincs bővülését, a beszédértés javítását és a grammatikai rendszer kiépülését.

Grafomotoros fejlesztés, amely a testséma és egyensúly érzékelés fejlesztését, az önmegfigyelési gyakorlatokat, iránydifferenciálást, a testközépvonal keresztezésének fejlesztését, a téri tájékozódás kialakítását is magába foglalja. A fejlesztés során cél az író-rajzoló mozgás megalapozása, a vizuális készség fejlesztése, a betűelemek írásmódjának elsajátítása.
Egyéni fejlesztés, amely során megvalósul a kialakult beszéd-rendellenesség javítása, az aktív, passzív szókincs bővítése és a grammatikailag helyes kifejező, összefüggő beszéd tanítása.
Logopédiai ritmika, ének-zene, énekes játék, tánc, amikor a mozgás, a beszéd és a gondolkodás ritmusának kialakítása, összerendezése verseken, mondókákon, zenén keresztül történik.
Frostig terápia, amely során  kialakul az alaklátásra, valamint a forma és a rész-egész felismerésére, valamint a téri helyzetek és téri viszonyok felismerésére vonatkozó képesség. 
  Rajzolás, mintázás, kézimunka, amely hozzájárul a látás és a mozgás összerendezéséhez, az iránydifferenciálódás kialakulásához, a téri tájékozódás fejlődéséhez, felkelti az ábrázolási kedvet.
  Festés a Waldorf óvodában „jó gyakorlat”, amely során együtt érvényesül a gyermek szabad, játékos kedve és a munkához való komoly szándéka. A kevés verbális utasítás, a környezeti elemek pontos számbavétele és összerendezése biztosítja a saját tapasztalás élményét, s ezen keresztül a kompetenciák kibontakozását.
  Diszlexia pevenció, amikor az olvasáshoz szükséges készségek kialakítása, a mozgás-, testséma-, percepció- és beszédkészség fejlesztése történik, amely a betűtanulásig tart. Segíti az irányok megkülönböztetését, a formák azonosítását, fejleszti a formaállandóságot. 
Diszkalkulia prevenció, amely során megvalósul a nyelvi és matematikai képességek, készségek fejlesztése. A számolási készség, a szám- és mennyiségfogalom kialakítása. A számokhoz tartozó ujjképek bevezetése, a relációs viszonyok értelmezése.
   

Sóterápia, melyen egyénileg vagy csoportosan vesznek részt a gyermekek saját sószobánkban, légzésfunkciójuk javítása érdekében.

   

Állatasszisztált terápia, melynek során egy terápiás kutya jelenlétével, aktivitásával biztosítjuk, hogy a gyermekek fizikai, érzelmi, szociális és kognitív funkciói javuljanak.